implementatie methode

Vaststellen project team

Een effectieve implementatie van Microsoft Dynamics CRM begint bij het vaststellen van de project organisatie, het project team en het vrijmaken van de benodigde mensen en middelen bij uw organisatie. CRM Plus+ zal u hierover uitgebreid adviseren en u ondersteunen bij het vormen van een project team waarin alle vereiste competenties aanwezig zijn.

TRAINING VAN key users

Wij zullen uw medewerkers, die als sleutelpersonen in het project gaan fungeren, een standaard Microsoft Dynamics CRM training geven. Met behulp van deze training zijn de sleutelpersonen in staat om mee te denken over de mogelijkheden van de software. Deze training verdient zich ruimschoots terug gedurende de installatie en configuratie van het systeem. 

iteratieve sessies

Met behulp van iteratieve sessies met het project team, die door ons worden georganiseerd, zal het systeem aangepast worden teneinde optimaal aan te sluiten bij de eisen en wensen van uw organisatie. CRM Plus + zal tussen de verschillende sessies het systeem configureren om in een vervolgsessie meteen een terugkoppeling te geven om vast te stellen of datgene gerealiseerd is wat de klant wenst.  

Maatwerk mogelijk

In principe gaat CRM Plus + ervan uit om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de standaard configuratie mogelijkheden van de software. Mochten er desondanks bepaalde specifieke wensen zijn waarvoor het systeem buiten de standaard mogelijkheden aanpassing behoeft, dan wordt vervolgens eerst onderzocht of er oplossingen beschikbaar zijn in de markt die aan de behoefte voldoen (zgn. ISV oplossingen). Tenslotte kunnen onze ontwikkelaars de benodigde maatwerk componenten ontwikkelen, of wordt besloten – indien het een generieke oplossing betreft – om dit als een ISV oplossing vanuit CRM Plus + aan te bieden.

data migratie

Zodra de configuratie van het systeem geaccordeerd is, kan data migratie plaatsvinden. U kunt uw bestanden exporteren in Excel of CSV formaat of CRM Plus+ kan een Excel sjabloon ter beschikking stellen waarin u, uw gegevens kunt toevoegen. Deze activiteit kunt u uiteraard ook aan CRM Plus + uitbesteden. Zodra het Excel bestand met data aangeleverd wordt, zal eerst een proefmigratie van (alle) data uitgevoerd worden in het CRM systeem en na controle door de klant kan de definitieve datamigratie gepland worden.

training van eindgebruikers

Uw medewerkers kunnen nu (eventueel door ons) opgeleid worden in het gebruik van het CRM systeem. Bij voorkeur worden uw medewerkers opgeleid door de key users via het train the trainer principe. Dit werkt enerzijds kostenbesparend en anderzijds weten uw medewerkers altijd bij wie ze vragen met betrekking tot het gebruik van het systeem kunnen stellen (eerste lijns ondersteuning).